IXXAT Smart Grid rešenja

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.

SG Gateway pomoću integrisanog Web-PLC kontrolera deluje kao informacijski most između dva sistema ili da izvršava jednostavne automatizacione funkcije, npr. predobrađivanje izmerenih podataka ili generiranje poruka (statusne, alarmne poruke i slično).

SG-Gateway portfolio

Svi SG-gateway-i podržavaju komunikacione protokole koji se koriste u modernim Smart Grid mrežama - IEC60870-5-104 i IEC61850, a pored toga također uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcionalnosti. Getveji mogu komunicirati i sa industrijskim Fieldbus i Ethernet mrežama kao što su Profibus i Profinet.

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
IXXAT SG Gateway s EtherNet/IP povezanošću
Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
IXXAT SG Gateway s I/O povezanošću
Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
IXXAT SG Gateway s M-BUS povezanošću
Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
IXXAT SG Gateway s Profinet povezanošću
Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
IXXAT SG Gateway s PROFIBUS povezanošću

Primeri primene Smart Grid rešenja

Agregacija podataka o energiji

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
 • SG getveji omogućuju prikupljanje podataka iz različitih energetskih uređaja i prenos podataka na rešenja agregacije podataka i Cloud aplikacije
 • podrška za više protokola: Modbus, IEC61850, IEC60870-5 i DNP3
 • OPC-UA i MQTT podrška za povezivanje sa svim relevantnim "Cloud" uslugama
 • sigurnost obezbeđena preko OpenVPN i TLS "End-to-End" šifriranja

Energetske mreže na železnici i transportni infrastrukturi

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
 • hitno isključenje nadzemne kontaktne linije za napajanje vozova
 • segmenti železničke pruge moraju biti nadgledani pomoću udaljenog praćenja sa kontrolnih centra
 • retrofit starih vodova za distribuciju energije
 • podrška starim prekidačima za napajanje - MODBUS RTU, MODBUS TCP i onima koji ne podržavaju komunikacije
 • podrška SCADA aplikacijama sa 60870-5-104 i 61850

Virtualne elektrane

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
 • podrška "Cloud" konceptu distribuiranih elektrana heterogenih energetskih resursa za potrebe poboljšanja i unapređenja proizvodnje energije
 • podrška za gasne motore sa PROFINET i PROFIBUS
 • podrška za fotonaponske objekte sa MODBUS
 • podrška ogromnim opterećenjima sa PROFINET, PROFIBUS i Ethernet/IP
 • podrška SCADA aplikacijama sa 61850, 60870-5-104 i DNP3

Kontrola energetskih podataka

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.
 • velike proizvodnje žele smanjiti energetske špice kod potrošnje energije s ciljem minimiziranja energetskih troškova
 • velike proizvodnje žele obezbediti stabilno snabdevanje energijom i  povećati sigurnost pomoću prekidača podataka
 • podrška prekidačima sa 61850, MODBUS i GPIO
 • podrška opreme za merenje sa 61850, MODBUS i GPIO
 • podrška PLK standardima PROFINET, PROFIBUS i Ethernet/IP

Šta su pametne mreže (Smart Grids)?

Integracija različitih izvora obnovljive energije i električnih automobila u energetske (pametne) mreže nameće radikalne promene u naćinu na kojeg su energetske mreže dizajnirane i upravljane. Ključni elementi transformacije konvencionalnih energetskih mreža u pametne mreže su komunikacione tehnologije i getveji.

Konvencionalne i stare energetske mreže izgrađene u prošlom veku temelje se na pretpostavki da energetski tokovi idu u jednu smer - od elektrane do krajnog korisnika, da je proizvodnja električne energije na bazi goriva konstantna i da je proizvodnja energije centralizirana (da generiranje energije obuhvata samo par elektrana).

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.

Pametne mreže su sasvim suprotni koncept, temelje se na više distribuiranih energetskih resursa kao što su solarne ili vetarne elektrane a pored toga omogućuju protok energije u oba smera. Važan faktor kod obnovljivih resursa su vremenski uslovi koji su nestabilni i nepredvidivi.

IXXAT SG getveji omogućuju komunikaciju u pametnim mrežama i omogućuju koncept "Demand Response" (odgovor na potražnju) gde se umrežava preopterećenje mreža i višak struje u njima.

Šta su virtualne elektrane (Virtual Power Plants)?

Virtualne elektrane ili "Virtual Power Plant" predstavlja grupa distribuiranih instalacija koje generiraju energiju i koje zajednički upravlja centralna kontrolna entiteta.

Virtualne elektrane obuhvataju grupe malih generatorskih jedinica kao što su CHP jedinice, biogas pogoni, rezervni generatori i slično koji kolektivno rade kao jedna velika elektrana. Kao što ime sugerira, fizički ova elektrana ne postoji, ali grupa svih spomenutih izvora energije radi kao jedno pomoću sofisticiranog softvera.

Svaka pojedinaćna generatorska jedinica kao deo virtualne elektrane može koristiti getvej za komunikaciju sa udaljenim centralnim kontrolnim softverom koji upravlja celokupnu mrežu. SG getveju podržavaju industrijski standard VHPready za primenu kod virtualnih elektrana.

Smart Grid produkti su namenjeni rešavanju komunikacionih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG prelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacionih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na železnici.

*VHPready je industrijski standard baziran na IEC61850 i IEC60870-5-104 tehnologiji, i usmeren na umrežavanje toplotnih pumpa, CHP jedinica i skladišnih sistema u virtualnim elektranama. Tako balansira (pre)opterećenja i distribuira energiju za balansirana tržišta energije.

Poziv na saradnju!

Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas